สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปริญญา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

นายเชิญพร เต็งอำนวย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านคุณความดีของท่านจะเป็นแบบอย่างให้อนุชนต่อไป

ประวัติบัณฑิตกิตติมศักดิ์_66

 

Next Post

กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน ช่วยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสิทธิในการศึกษา ให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถาน

Wed Aug 16 , 2023
  #AfghanGirlsVoices คือแคมเปญใหม่ของกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานที่ถูกกลุ่มตาลีบันห้ามเรียนหนังสือ                […]