“สวนสุนันทา”จับมือ3องค์กรใหญ่จ.ระนอง ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และนางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมลงนาม ทั้งนี้ ผู้บริหาร บุคลากรของทั้งสี่หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและพัฒนางานด้านวิชาการ พร้อมร่วมมือทางด้านวิชาการในการนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกันดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการและองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน สถานศึกษา และองค์กรทางวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากลตามหลักวิชาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน สถานศึกษาและองค์การวิชาชีพต่อไป

www.ssru.ac.th
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
เครดิตภาพ : Yenjit Kongpan/เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลักดัน ‘ธุรกิจอุตสาหกรรมสี’ สู่บีโอไอ

Tue Feb 25 , 2020
อาจารย์ นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม พัฒนา ‘ผลิตภัณฑ์สีกันไฟชนิดพองตัว’ ผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีคนไทย           ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

YouTube