มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ […]

            วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.ชั้นปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. พร้อมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม So […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาและการพัฒนาตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ […]

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ก่อตั้งโดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน(นาคหิรัญกนก)ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 ปี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลายต่อหลายรุ่นออกมาประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆมากมายตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิที่ตั้งไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย เหลือสังคม ในปีพุทธศักราช […]

  DEK66 ห้ามพลาด ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรปริญญาตรี […]

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน […]

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต มอบส่วนลดทุน Early Bird 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้ – 28 […]