ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าหารือกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย Tsinghua University เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ลุ้นเรียนฟรีกว่า 200 ทุน พร้อมที่พัก อาหารฟรีและเงินค่าใช้จ่ายต่าง […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ […]

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี สานฝันอนาคตน้องนักเรียนชายแดนใต้ มอบทุนเรียนปริญญาตรี มีหอพัก พร้อมหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ชี้หนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ต่อเนื่อง เหตุผู้ปกครองปลื้มลูกๆได้เรียนที่นี่ช่วยแบ่งเบาภาระ […]

รัฐบาลอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและมหาวิทยาลัยนาลันทาจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สำหรับปีการศึกษา 2564 – 2566 […]

เปิดให้ทุนเรียนฟรีที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ สายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา  ๒๕๖๔เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุน ทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก […]

YouTube