คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2568 งานทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดีตาม ข้อบังคับคับมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานครบรอบ 40 ปี ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ภายใต้แนวคิด “การสร้างกำลังคน พสวท. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล […]

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ […]

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุน RSU Early Bird สนับสนุนการศึกษา 5,000 […]

  โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สานต่อความสำเร็จปีที่ 22 เปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 […]

  วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. […]

  มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 […]

SCG New Gen Scholarship เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 […]