สอศ. เดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

15 พฤศจิกายน 2566 (วันนี้) นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กับนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะ กับพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำคู่มือการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระและความยุ่งยากให้แก่ครูผู้สอน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยยึดหลัก 3 ป  ได้แก่  ปลูกฝัง  ป้องกัน  และปราบปราม  ทั้งนี้ยังเห็นชอบร่วมกันในการบรรจุลงในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โดยมอบหมายหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการขับเคลื่อน ITA ลงสู่สถานศึกษาไปพร้อม ๆ กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป ร่วมกับกลุ่มวินัย สำนักอำนวยการ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากหน่วยงานภายใน สอศ. และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้แทนกลุ่มงานวินัย สำนักอำนวยการ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้แทนกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2.รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการและคณะ                 3.ผู้แทนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 4.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

Next Post

จุฬาฯ จับมือ University of Sheffield เดินหน้าศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thu Nov 16 , 2023
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ เดินหน้าศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 7.6 ล้านปอนด์ หรือราว […]