เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการนำเอาศาสตร์และศิลป์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมระหว่างบุคคล บูรณาการในการเรียนการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ และการนำไปใช้ในการสร้างงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน และสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]

จุฬาฯ เปิดพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต (Living Plant Museum) แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู้โลกเดือด ชูนวัตกรรมกล้าไม้อัตรารอดสูง วันนี้โลกเราก้าวข้าม “ภาวะโลกร้อน” เข้าสู่ […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จํานวน […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการและกรรมการ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน “ถักทอใจสายใย 60 ปี” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  […]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับตรง 67 คณะพยาบาล รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดการรับสมัคร […]

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเสริมสร้างโอกาส เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม ปันรักเพื่อการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ […]