วุฒิสภา เดินหน้ารับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะสีชังอย่างบูรณาการ และยั่งยืน

วุฒิสภา เดินหน้ารับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเด็นความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเกาะสีชัง ห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะสีชังอย่างบูรณาการ และยั่งยืน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม พลเอก อู้ด เบื้องบน นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการอำเภอเกาะสีชัง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประเด็นความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเกาะสีชัง ห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี (มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี) นายอภิชาต นิลสลับ รักษาการณ์นายอำเภอเกาะสีชัง และคณะ ให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้า ซึ่งอำเภอเกาะสีชังได้เสนอแผนโครงการก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษ เสนอแผนโครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการขนถ่ายสินค้าในอ่าวศรีราชา เกาะสีชัง และเรื่องการส่งเสริมด้านท่องเที่ยว เสนอแผนโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าสายวัฒนธรรม จากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไปยังเกาะขามใหญ่

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับฟังมาเป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกาะสีชัง ในห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 ในวันที่ 4 -5 เมษายน 2565 ณ อำเภอเกาะสีชัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

.

.

Next Post

ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุนพนักงานและบุคคลทั่วไป เรียนต่อปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

Wed Mar 23 , 2022
ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน […]