สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 […]

ดร.สันติ ป่าหวาย สอน นศ.จีน ป.เอก ม.ศิลปากร ชี้เป้าแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ไทย-จีน     […]

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง […]