อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถั่งเช่าสีทอง ด้วยคุณสมบัติสารสำคัญทางยาสูง จึงเป็นตัวเลือกชั้นดีในการเป็นอาหารเสริม ‘เห็ดถั่งเช่าสีทอง’ จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาที่สูงมาก อีกทั้งต้องใช้ความชำนาญในการเพาะปลูกที่พิถีพิถัน […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน : CaOG : […]

สวนสุนันทาหารือร่วมกระทรวง อว.-กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน ร่วมขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรมกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย […]

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 […]

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้เกียรติ เป็นอาจารย์สอนวิชา ปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา แก่นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ […]

สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”  มุ่งหวังเผยแพร่หลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา […]

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปี 2564 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา […]

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษา […]

YouTube