อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.จีน ออนไลน์

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.จีน ออนไลน์

 

 

               รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยกีฬากวางโจว และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกีฬาซีอาน โดยมีนักศึกษา ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งส่งคณาจารย์และบุคลากร มาศึกษาต่อปริญญาเอก ในหลักสูตร Doctor of Education Program in Physical Education รุ่นที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาโปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวืชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว และ มหาวิทยาลัยพลศึกษาซีอาน แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นประธาน ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพลศึกษาซีอาน รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

 

 

              “จากการที่ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่าจะตั้งใจเรียน เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา ให้มีความเป็นสากลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการพัฒนาการกีฬา สำหรับตอนนี้ประเทศจีน มีนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังกำหนดให้นักศึกษาต้องวิ่งเก็บระยะทางระหว่าง 50-100 กิโลเมตร โดยตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่นที่ติดตัว บางแห่ง ต้องผ่านการทดสอบทักษะกีฬาว่ายน้ำ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ ดังจะเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้ว จะให้ความสำคัญของวิชาพลศึกษาเท่ากับวิชาสามัญทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ภาษา เพราะมีความเชื่อว่าพลศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.กรุงเทพธนบุรี กล่าวเปิดเผย

 

          สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม โทร 081-9355495 email: prakitsport@gmail.com

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

'คมสัน โสมณวัตร'รองอธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมร่วมงาน "การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม" จังหวัดอุดรธานี

Thu Mar 24 , 2022
ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม […]