ส.กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดอบรมบินโดรน…ฟรี รับเพียง 50 คน

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานครั้งที่ 1  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone)ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ  
                   อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยว่า การอบรมครั้งนี้ จัดให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ  (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน (ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565)
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294
#https://gooduniversity.net/

Next Post

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม

Tue May 17 , 2022
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พื้นที่เป้าหมาย • วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่สามง่าม […]