วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จับมือมอบทุนเรียนฟรี 100% และมีรายได้ระหว่างเรียน เริ่มต้น […]

UTCC เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครเข้าศึกษาต่อกับเรา ระดับปริญญาโท ทุนสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย […]

International Scholars Scholarships at Lincoln University, USA ทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยให้ […]

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ HomePro ใจดี แจกทุนเพิ่ม อีก 10 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาตรี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรรมพลังงาน 1 ท่าน ทำด้านวิศวกรรมกังหันลมแบบ Mixed Wind Turbines มีทุนการศึกษา […]

  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด สื่อสารการตลาด และการบริหารธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง […]

  ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร […]