“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.แสดงความยินดีและต้อนรับ “คุณกฤติมา นิ่มน้อย” ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คนใหม่ พร้อมร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง แสดงความยินดีและต้อนรับ คุณกฤติมา นิ่มน้อย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คนใหม่ ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาได้หารือร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสำนักงานเขตทวีวัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการกีฬาระดับต่าง ๆ สู่มืออาชีพ การยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การฟื้นฟูดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ชุมชน สัมคมมีความเข้มแข็งเติมโตอย่างยั่งยืนทุกด้านที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับชาติ

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เคาะแล้ว!! กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 'สวนสุนันทา' 5 รอบ

Thu Jul 27 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีทั้งหมด 5 รอบ แบ่งเป็น […]