UI Green Metric 2023 จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของไทย “ม.เกษตรฯ” ยืนที่ 1ประเทศ “ม.สยาม” ผงาดที่ 1 เอกชน “มทร.ธัญบุรี” ครองที่ 1 ราชมงคล “วไลยอลงกรณ์” ที่ 1 ราชภัฏ

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก ติดทอป 50 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดยในปีนี้ อันดับที่ 39 ของโลกพร้อมครองมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย

ในการจัดอันดับครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,050 แห่ง จาก 85 ประเทศ ในจำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยของไทย 48 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนน 8,775 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้1,275 คะแนน 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,675 คะแนน 3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) ได้ 1,575 คะแนน 4.การใช้น้ำ (Water) ได้ 900 คะแนน 5.การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,750 คะแนน และ 6.การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,600 คะแนน

ส่วนอันดับ 2 ของประเทศ เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอยู่อันดับที่ 49 ของโลก ได้คะแนนรวม 8,625 คะแนน อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่อันดับ 50 ของโลก คะแนนรวม 8,625 คะแนน อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 65 ของโลก คะแนนรวม 8,575  คะแนน อันดับ 5 ของประเทศเป็นของมหาวิทยาลัยสยาม อยู่อันดับ 76 ของโลก และได้คะแนนรวม 8,525 คะแนน

Top แต่ละกลุ่มของไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ อันดับ 114 ของโลก ได้คะแนนรวม 8,250 คะแนน

มหาวิทยาลัยสยาม ผงาดที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อยู่อันดับที่ 5 ของประเทศ อันดับ 76 ของโลก ได้คะแนนรวม 8,525 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยืนที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่อันดับที่ 12 ของประเทศ อันดับ 212 ของโลก ได้คะแนนรวม 7,750 คะแนน

Top 10 ประเทศไทย

Top 10 Most Sustainable Universities

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร

UI GreenMetric World University Rankings  ถือกำเนิดจาก มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ทำการจัดการวัดและจัดอันดับ โดยได้ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010
UI GreenMetric World University Rankings  คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric World University Rankings) จะใช้การสำรวจจากแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจึงประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์การจัดอันดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการจัดอันดับมี 6 ด้าน ได้แก่
  1. Setting and Infrastructure  ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 15%
  2. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21%
  3. Waste Management การจัดการขยะ 18%
  4. Water Management การจัดการน้ำ 10%
  5. Transportation การขนส่ง 18%
  6. Education and Research การศึกษาและวิจัย 18 %

ที่มา https://greenmetric.ui.ac.id/

Next Post

ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิต “วิศวกรพันธุ์ใหม่ ไทยโคเซ็น” ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Wed Dec 6 , 2023
  สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) […]