4,601 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” มาแล้ว รับรอบ 1 Portfolio เริ่มวันนี้ – 7 ม.ค.65

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์ 357 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน
คณะวิทยาการจัดการ 544 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160 คน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 676 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 341 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 20 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 60 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 313 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 153 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 32 คน

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,601 คน

สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ
0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773-904, 034-773-905
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://admission.ssru.ac.th/isqy03

Next Post

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แจกทุนตั้งแต่ประถมฯ ถึง ป.เอก หมดเขต 30 พ.ย.64

Tue Oct 5 , 2021
นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ขอทุนเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ ถึง ปริญญาเอก ถึง 30 พ.ย.64   […]