3,792 ที่นั่งสุดท้าย! รอบ4 Direct Admission “สวนสุนันทา” คว้าโอกาสถึง 10 มิ.ย.นี้เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564

1.คณะ/จำนวนที่จะรับ
คณะครุศาสตร์ 30 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน
คณะวิทยาการจัดการ 510 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 30 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 200 คน
วิทยาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 217 คน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 660 คน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 190 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 480 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 60 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 60 คน

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,792 คน

2.คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป
2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ค่าสมัคร 550 บาท ชำระภายในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564
กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร

4.ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1 . ส มั ค รผ่ าน ร ะบ บ อิ น เต อ ร์เน็ ต ที่ เว็บไซ ต์ฝ่ ายรับ เข้ าศึ กษ า ก องบ ริก า รก า รศึ กษ าาhttps://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 เลือกสมัครรอบที่ 4 Direct Admission
2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชำระเงินนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 350 บาท ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ค่าสมัคร 550 บาท ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกำหนดการ (ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564) เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้หลังการชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่เว็บไซต์https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชำระเงินที่มากกว่าที่กำหนด หรือชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ
ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
4.กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องดำเนินการดังนี้
4.1 กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ
4.2 กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสำเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมายทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต
4.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้โทรติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380, 02-1601261

5. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง คือ
5.1 บัตรประจำตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง
5.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
5.3 สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด
5.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี)
กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้(รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดู ณ วันประกาศ)

4) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564ทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

5) การสอบสัมภาษณ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาที่ผู้สมัครเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของประกาศและมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้สามารถเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครสอบที่เลือกสาขาวิชาเรียนที่ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระนอง (จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ ณ จังหวัดที่ตนเองเลือกสมัครเรียนตามประกาศรับสมัคร หรือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และสถานที่สอบ)

6) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมกรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่บนระบบอินเทอร์เน็ต
6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.admission.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเองเพราะอาจมีคำแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ
6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องกรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่และแนบเอกสารการรายงานตัวบนระบบอินเทอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วน ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้

7) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
7.1 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารการรายงานตัวใน วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนำเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
5. ค่าธรรมเนียมแรกชำระในวันที่รายงานตัว จำนวนเงิน 13,250 บาท
6. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครที่ไม่ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได้
7.2 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการายงานตัวนักศึกษาใหม่และดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินในวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
7.3 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)

8) การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะได้รับก าหนดการปฐมนิเทศในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th

9) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10) สถานที่ติดต่อสอบถาม
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-160-1261, 02160-1380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61 โทรสาร (Fax) 02-1601262
10.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111, 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24-26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103-5
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561, 1565
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023
10.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 087-6625744, 091-5015357
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์065-9423638
– วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 02-1601571
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 034-964949 ต่อ 101 หรือ 082-5601365
10.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 098-2914233
10.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345
10.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 077-813308

ที่มา ฝ่ายรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เดินหน้า “ศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท”

Thu Jun 10 , 2021
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ […]