เหล่าซือหนึ่ง นศ.ปริญญาเอก ม.ศิลปากร โชว์วิสัยทัศน์ ร่วมถ่ายทอด ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจีน

                      เหล่าซือหนึ่ง น.ส.ชนกชนน์ เมฆเจริญลาภ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา ให้ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง หัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการผลิตสำคัญ ที่มีศักยภาพและเน้นพัฒนาในอนาคต ในยุทธศาสตร์ Made In China 2025 ของประเทศจีน ในฐานะมหาอำนาจใหม่ (New Hegemon) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Pollaw คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 ม.บูรพา จ.ชลบุรี

Made in China 2025 หรือ Industry 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ของจีนที่มุ่งพัฒนาจีน จากประเทศการผลิตยักษ์ใหญ่เป็นประเทศการผลิตที่แข็งแกร่งภายใน 10 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2025) โดย เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเน้นปริมาณสู่การผลิตที่เน้นคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต โดยให้ความสำคัญกับ 1) การสร้างศูนย์สร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ 2) ผลิตสินค้าอัจฉริยะ 3) สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4) การผลิตแบบสีเขียว และ 5) มีความสร้างสรรค์ในอุปกรณ์ระดับสูง

  แนวคิดและหลักการของ Made in China 2025 คือ

1)      การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2)      การผลิตที่มุ่งคุณภาพ

3)      การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4)      การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต เน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและ brand สินค้าของจีน

5)      การพัฒนาบุคลากร ในด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม โชว์สเต็ป Sport Man ในงานกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ

Tue Feb 20 , 2024
  SPU มุ่งหวังบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566 เริ่มแล้ว!! โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคลากร […]