ผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระดับดีมาก

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับฟังผลสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธาน รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รศ.จันทนี เพชรานนท์ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจประเมินภาพรวมทุกองค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ย 4.17
ที่เหลือองค์ประกอบที่ 2-5 การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5 ทุกองค์ประกอบ
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศรีสะเกษ

Thu Oct 7 , 2021
ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา   ดร.ช้าง – อภิชา ระยับศรี […]

YouTube