อว.นำทีมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผนึกกำลัง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล

อว.นำทีมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผนึกกำลัง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ลงพื้นที่ ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย สังกัด อว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงพื้นที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พบผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงต่อยอด เพื่อขอมาตรฐานต่อไปโดยมี นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ
จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่ให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดี รสชาติไม่เปลี่ยนหลังจากใส่บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งต้องการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่ให้เกิดประโยชน์ มีมูลค่าเพิ่ม วศ. จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นการประกันคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะทำงานเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์ SME ไทย ดึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่มี มาร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Next Post

ผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระดับดีมาก

Thu Oct 7 , 2021
วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับฟังผลสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ […]