กระเป๋าใยบวบ” ไอเดียสร้างสรรค์นักศึกษาสวนสุนันทา คว้ารางวัลโครงการ Green Youth

นศ.สวนสุนันทา ผุดไอเดียผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กระเป๋าใยบวบ” คว้ารางวัลภายใต้โครงการ Green Youth ประจำปี 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด มีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งยังเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก โฟม เป็นต้น ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ราคาถูก น้ำหนักเบา มีความคงทนต่อสารเคมี มีการนำมาใช้งานในเวลาอันสั้นหากแต่มีระยะเวลาในการย่อยสลายที่ยาวนาน เป็นปัญหาหลักที่ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวสโรชา ชุ่มสุข นางสาวสุมณฑาทิพย์ สังข์ทอง และนายดนุพร คงศร คิดค้นผลิตภัณฑ์ “กระเป๋าใยบวบ” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวสโรชา ชุ่มสุข ตัวแทนทีมนักศึกษา กล่าวว่า “ก่อนจะมาเป็นกระเป๋าใยบวบ ได้ลองใช้กาบหมากแห้งมาทำแล้วไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนวัสดุไปเรื่อย จนได้ไปพบการทำรองเท้าจากใยบวบ จึงเกิดแนวคิดได้ว่า ใยบวบน่าจะมีความนิ่ม ขึ้นรูปง่ายกว่ากาบหมากแห้ง ทั้งยังแปลกใหม่ด้วย และใยบวบเราก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่ยังพบเห็นได้น้อยที่จะนำมาทำเป็นกระเป๋า ด้วยรูปทรงและความแข็ง ทีมจึงตัดสินใจใช้ใยบวบ โดยเริ่มจากการศึกษาวิธีทำให้ใยบวบเกิดความนิ่ม โดยการเอาไปแช่น้ำและใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อฆ่าเชื้อและให้สีของบวบมีความขาวขึ้น จากนั้นนำไปตากให้แห้งหมาด ๆ เพื่อที่จะนำมาตัดแนวยาว นำเอาแกนกลางที่แข็งออกค่ะ จากนั้น นำมารีดให้แบน และเย็บขึ้นรูปเป็นกระเป๋าตามแบบที่ต้องการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “สำหรับผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม New Normal For Green Society ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคว้ารางวัลเหรียญเงิน (ระดับดีมาก) ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพลังเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 เหรียญเงิน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Green Youth ประจำปี 2563 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย กล่าวต่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนของนักศึกษามาในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการ New Normal For Green Society ในรูปแบบออนไลน์ขึ้นแทน เพื่อลดการเกิดปัญหาข้างต้น โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาขยะ และมีการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย”

“การจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ภาชนะรักษ์โลก และกิจกรรมแข่งขัน 15 Day Challenge Ver. New Normal Vol.1 ซึ่งส่งเสริมในการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการบริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืน หลักการ 3Rs ซึ่งประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้/เท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำขยะมาแปรรูป ใช้ใหม่) มีแนวคิดในการต่อยอดนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมกระจายความร่วมมือไปสู่ชุมชนบริเวณรอบข้างให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประกวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบในการลดการใช้พลาสติก โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการนี้” ผศ.ดร.ทัศนาวลัย กล่าว

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเพื่อถ่ายทอด ความรู้และสร้างจิตสำนึก โดยมีเป้าหมายโครงการเริ่มที่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ ในการเข้าร่วมโครงการ New Normal For Green Society เพื่อยกระดับสถานศึกษาให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และสร้างชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” ผศ.ดร.ทัศนาวลัย กล่าวในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒

Mon Oct 25 , 2021
สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักวิจัย […]

YouTube