หลักสูตร “นิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก” สวนสุนันทา ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ “ดี”

วันที่พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในฐานะประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา และเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย คุณเกษรา บัวเล็ก ได้นำเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานกรรมการ ดร.ธำรง รัตน ภรานุเดช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรรมการ และ คุณเกศินี นิธิสิริประไพ จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet
ผลการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้คะแนนที่ 3.88 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานระดับ ดี ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
“ปีหน้าหลักสูตรจะครบรอบการปรับปรุง ขอให้ทำ R&D เพื่อการปรับปรุง และทบทวนปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าจะเป็นนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) อย่างปัจจุบัน ซึ่งเน้นความเป็นนักวิชาชีพ กระบวนการในการสร้างบัณฑิต และผลผลิตของบัณฑิต จะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ แต่หากเน้นความเป็นวิชาการ ที่เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) หรือ Ph.D. Communication Arts กระบวนการและผลผลิตที่จะได้รับจะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ เน้นการวิจัยเป็นสำคัญ นอกจากองค์ความรู้และความสามารถของอาจารย์ผู้สอนซึ่งหลักสูตรจะต้องไปวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพอาจารย์แล้ว จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับปริญญาเอกให้เกิดขึ้นด้วย ความใกล้ชิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การกล้าที่จะถกประเด็นปัญหาและร่วมกันหาคำตอบจะส่งเสริมให้หลักสูตรเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างหลักสูตรให้เป็นอินเตอร์ในอนาคต” รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ กล่าวให้คำแนะนำโดยสรุป

Next Post

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สวนสุนันทา ระบบการศึกษาทางไกล เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องกังวลความเสี่ยง

Fri Jul 23 , 2021
หลักสูตรที่น่าสนใจและได้รับการกล่าวขานว่ามีความครบถ้วนของทุกองค์ประกอบ ที่นำมาแนะนำในวันนี้คือ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ความโดดเด่นของที่นี่ สรุปได้สั้น ๆ แต่ทำให้มั่นใจก็คือ… […]