สวนสุนันทาจับมือวิทยาลัยการทัพบกพัฒนาวิชาการร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยการทัพบก โดย พลตรีมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมึ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันเอกฉกาจ ขันตี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก รวมถึงผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือกันครั้งนี้ด้วย

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสืบค้น บทความวิชาการ งานวิจัย จากการใช้ทรัพยากรห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการจัดการศึกษาโดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ และคณาจารย์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงแลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นการบูรณาการโดยการใช้ทรัพยากรบุคคลอันก่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากนั้นคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการทัพบก ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย

………………………………….

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ถ่ายภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ถ่ายภาพ

Next Post

รีบคว้าโอกาสครั้งสำคัญจาก 2 ผู้บริหารมากประสบการณ์ใน BU LIFE Talk

Wed Jun 23 , 2021
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเวิร์กช้อป BU LIFE TALK ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม […]