“สวนสุนันทา” บริหารจัดการโปร่งใส คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลด้านการเบิกจ่าย ระดับดี พร้อมประกาศเจตจำนงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของราชการด้านการเงินและการคลัง

“สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าวในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

Sun Jun 20 , 2021
“กสอ.” จับมือ “มทร.ธัญบุรี” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill / Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 […]

YouTube