บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก 13 หลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2565 เริ่มวันนี้!

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2565

ระดับปริญญาโท เปิด 8 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
– สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการฟุตบอลอาชีพ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ การจัดการกีฬา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ปรัชญาและจริยศาสตร์ การบริหารการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
– หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
– หลักสูตรรัรฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ระดับปริญญาเอก เปิด 5 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการสื่อสาร
– หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2565 ศึกษารายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.admission.ssru.ac.th สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601174

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Next Post

"สวนสุนันทา" จับมือ "ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ" สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งปั้นคนโลจิสติกส์สมรรถนะสูงสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

Tue Mar 29 , 2022
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” จับมือ “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ฯ” สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ฯ ขานรับนโยบาย อว. […]