“สวนสุนันทา” มอบทุนแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี เป็นประธานให้พิธีดังกล่าว และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้บริจาคทุนการศึกษามาแล้ว ๒๖ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท และนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ ๑๒๖ ทุน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนนาถ กล่าวว่า ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริจาคทุนการศึกษาระหว่างปีและผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป

กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วย

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อว.จับมือมทร.ธัญบุรีลุย ‘โอทอปสัญจร’ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย

Fri Nov 8 , 2019
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วย 3 […]

YouTube