41ทุนเพชรสุนันทา ให้ผู้มีความสามารถทางวิชาการเรียนฟรีระดับปริญญาตรี พร้อมโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมือง และการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยสหเสชศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา การแพทย์แผนจีน (หลักสูตรสองภาษา) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 41 ทุน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี
 • เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบ หลักสูตร
 • เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบ แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก
 • ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 41 ทุน ดังต่อไปนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทา แล้วจึงสมัคร หากพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีคุณสมับัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหากตรวจสอบ ภายหลังพบว่าหลักฐานที่นำมาประกอบการรายงานตัวนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่ เทียบเท่าที่จะดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียน และหากนักศึกษาชำระค่าสมัคร สมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ทุกกรณี

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชร สุนันทา ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)

2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะ สมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 8 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ไป ยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 2. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

– เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้อง เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 • เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด)
 •  เลือกที่เมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร”
 • ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครศึกษา รายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร
 • ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่ง ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพื่อยืนยันข้อมูล ใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน”
 • การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบ สมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกำกับ” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งมาที่ E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน สามารถตรวจสอบสถานะการ ยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร.02-160-1380
 • การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสำเนาเอกสารการ สมัครและใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการ สมัครและเซนชื่อกำกับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมั ครนั กศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสวนสุนั นทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” โทร. 02-160-1380 (กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
 • กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ – นามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคล ให้ติดต่อทาง Inbox เพจ “รับสมั ครนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎสวนสุ นั นทา” URL: https://www.facebook.com/ssru.acad เพื่อขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กอง บริการการศึกษา 02-1601380
 • ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการ เรียน (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัคร ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) นำเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ เซ็นรับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หรือใช้เอกสารที่ระบุผล การเรียน
 • ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ

วิธีการชำระเงิน พิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (เอกสารหมายเลข 3) (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการ สมัครผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท) ภายในวันที่ 8 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น

ช่วงเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้สมัครสอบสามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

ทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับ ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ แต่ละสาขาวิชา

Next Post

ขยายเวลา! เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดให้ 140 ทุน ม.ปลาย - ปวช. - ปวส. และอุดมศึกษา พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญ

Mon Feb 5 , 2024
เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของ ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น […]