ขยายเวลา! เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดให้ 140 ทุน ม.ปลาย – ปวช. – ปวส. และอุดมศึกษา พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญ


เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของ ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมี ความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับ การฝึกอบรม การทําโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมี ผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนา ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 15 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 15 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ จํานวนทุนตามประกาศนี้เป็นจํานวนทุนรับใหม่ ส่วนจํานวนทุนต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการฯจะทําการ อนุมัติเป็นรายปี โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจําปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา
1.1.1 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)
ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) รวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.50
1.1.2 ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย สะสม) รวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งนี้จะต้องศึกษาในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร แนบ 1 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการฯกําหนด
1.1.3 ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส.1 ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย สะสม) รวมทุกรายวิชา ดังต่อไปนี้
• ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย สะสม) รวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
• ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย สะสม) รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทั้งนี้จะต้องศึกษาในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการฯ
1.1.4 ทุนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (สําหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สําหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สําหรับหลักสูตร 6 ปี) ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) รวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 (โดยจะได้รับ ทุนการศึกษาในชั้นปีถัดไป) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และใน สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการฯ กําหนด
1.2 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย และมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 มีความเป็นผู้นํา
1.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. เงื่อนไข และข้อผูกพันสําหรับผู้ได้รับทุน
2.1 ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
2.2 ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการฯทราบ

2.3 ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กําหนด และจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้าง ประสบการณ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่อง สําคัญ และจําเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาจําเป็นต้องเข้าร่วม เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
2.4 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กําหนด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3
2.5 ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือรับทุนการศึกษาอื่นแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรอนุมัติให้รับ ทุนการศึกษานี้ได้
2.6 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม

3. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
3.1 ถึงแก่กรรม
3.2 พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
3.3 สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และอาจารย์ประจําชั้น ผู้อํานวยการ/อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดี ของสถานศึกษาที่ผู้ได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่
3.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงจากสถานศึกษา
3.5 ไม่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ทําโครงการ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันสําหรับผู้ได้รับทุน
3.6 รับทุนการศึกษาอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันสําหรับผู้ได้รับทุน

4.ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

5. ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดําเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารสแกนได้แก่ หนังสือรับรองโดยครูประจําชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ผลการเรียนจนถึงภาค การศึกษาล่าสุด รูปถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดในระบบการรับสมัคร
5.2 ทําการส่งใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 4

6. การคัดเลือกและการประกาศผล
6.1 คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะทําการคัดเลือกเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัคร กรอก และทําการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนฯกําหนด ก่อนนําผลการ พิจารณาคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุมัติผู้สมควร ได้รับทุน
6.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเมื่อคณะกรรมการ บริหารทุนการศึกษาฯได้อนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว ผ่านทางสถานศึกษา และ/หรือเว็บไซต์รับสมัคร และ จะแจ้งกําหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Next Post

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ Drone Mission ในงานวันนักประดิษฐ์

Tue Feb 6 , 2024
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS […]