วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร เปิดรับ SU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2 พร้อมโครงการสานฝันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

มาแล้วว SU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2
📌หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567
📌จำนวนที่รับเข้าศึกษา
ภาคปกติ 40 คน
ภาคพิเศษ 10 คน
.
📚ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามรถพิเศษด้านกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “โครงการสานฝันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา” ตามระบบการรับเข้าศึกษาต่อแบบ SU-TCAS
.
💥เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)
4. อื่นๆ (ถ้ามี)
‼️ช่วงเวลาการรับสมัคร‼️
📚วันที่ 13-28 ธันวาคม 2566 : รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชำระเงิน
📚วันที่ 26 มกราคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
📚วันที่ 27-28 มกราคม 2567 : สอบสัมภาษณ์
📚วันที่ 31 มกราคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
📚วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
📚วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
📚วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชำระเงิน ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
.
หมายเหตุ‼️กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
#https://gooduniversity.net/

Next Post

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 18

Wed Oct 25 , 2023
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” […]