ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. ทุนที่รับสมัคร 

เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Quantitative Economics หรือ สาขาอื่นที่จะ เป็นประโยชน์ต่อ ธปท. จำนวน 2 ทุน 

  1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 

2.1 บุคคลทั่วไป 

2.2 มีสัญชาติไทย 

2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 

2.4 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาและ สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด 

2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี 

2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึง ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 

หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

2.10 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2.11ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้ทุนแล้ว ธปท. ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธการรับสมัครคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. เนื่องจากเมื่อผู้ได้ทุนปฏิบัติตามสัญญา ทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศ ธปท. จะบรรจุผู้ได้ทุนเป็นพนักงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ได้ทุนสนใจเรียนรู้งานก่อนไปศึกษา สามารถขออนุมัติเข้าฝึกงานที่ ธปท. ได้ ตามเงื่อนไขที่ ธปท.  กำหนด 

  1. การสมัครสอบ 

3.1 วันที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567โดยดูรายละเอียดได้ ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา/สมัคร Online

3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ต้องบันทึกผ่านระบบ ภายในวันปิดรับสมัคร มีดังนี้

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  

(2) ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose เขียนเป็น ภาษาไทย จำนวน 1 ชุด 

(3) สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด 

(4) สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผล 

การเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (5) หัวข้องานวิจัย/วิทยานิพนธ์Research Area of Interest แผนการศึกษาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย >>download แผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย (6) ส่งหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ใน สาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่กำลังศึกษา ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อและวันที่ กำกับไว้มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ  

3.3 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 

รับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลัง ว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

  1. การสอบคัดเลือก 

4.1 วิธีการคัดเลือก 

(1) รอบที่ 1 : ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการ โดยคัดเลือกจาก ข้อมูล เอกสารต่าง ๆ รวมถึง Statement of Purpose รวมถึงข้อมูล  เอกสารต่าง ๆ ของหลักสูตรที่กำลังศึกษาของผู้สมัครประกอบการพิจารณา และเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น  อาจจัดให้มีวิธีการอื่นใด หรือให้ส่งข้อมูล/เอกสารอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาอีกด้วยก็ได้ (2) รอบที่ 2 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่ที่ ธปท. กำหนด และสำหรับผู้ที่พำนักในต่างประเทศ จะจัดให้เข้ารับการ สัมภาษณ์แบบ online ผ่าน Internet 

4.2 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนเมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ ธปท. หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา/ประกาศรับสมัครทุน” ทั้งนี้การตัดสิน ผู้รับทุนจะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้าย และ 

การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

Next Post

"สวนสุนันทา" เปิดบ้าน ทะยานสู่อนาคตยุคดิจิทัล 21-22 พ.ย.นี้

Fri Nov 3 , 2023
🔎เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา…. ❣️ SSRU Open house❣️ ใกล้เข้ามาแล้ว… น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาที่เรียน ไม่ต้องลังเล […]