สอศ. ส่งเด็กอาชีวะเข้าฝึกทำงานในการบินไทย ผลิตช่างยานยนต์มาตรฐานระดับโลก

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูง บุคลากร สอศ. และนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยและนายเชิดพันธ์ โชติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายทองสุข ชมภูนุช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานของบริษัท การทำงานในสายการบินแห่งชาติและแรงบันดาลใจการทำงานช่างอากาศยาน ณ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน รุ่นที่ 3 จาก 5 สถานศึกษา รวม 56 คน เข้าฝึกอาชีพใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็น Maintenance Repair and Overhaul (MRO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นการฝึกอาชีพแบบเข้มข้นและเข้มงวด ทั้งในเรื่องความรู้ ความชำนาญในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย การฝึกจะมีจํานวนชั่วโมงฝึกทั้งสิ้น 600 ชั่วโมง ใช้เวลาในการฝึกทั้งสิ้น 100 วันทำงาน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนักศึกษาจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. Safety Management System: ANNEX 19 และ Aviation Security 2. Aviation Regulation: TCAR 8, EASA และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3. Human Factor 4. EVIS: Electrical wiring interconnection system 5. General Familiarization: Aircraft type e.g. A320-321, A330 6. Dangerous Goods และเมื่อนักศึกษาผ่านการอบรมและการทดสอบ จะได้รับใบ Certificate สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยต่อไปว่า การเข้าฝึกอาชีพในครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงและได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล จึงเป็นโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษา จบมามีงานทำทันที

Next Post

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

Fri Nov 3 , 2023
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้  ทุนที่รับสมัคร  เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Quantitative Economics […]