มทร.ธัญบุรี เปิดรับบุคคลทุกช่วงวัยเข้าศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี 35 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2565
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
– ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
– ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 35 หลักสูตร โดยมีรูปแบบการศึกษา ได้แก่
-เรียน
-เทียบโอน
-อบรม
-Reskill, Upskill, Newskill
-ได้ใบประกาศนียบัตร
-สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรับปริญญาตรีได้
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3513
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 พ.ค. 2565

Next Post

'สวนสุนันทา' จับมือ บ.ประชารัฐรักสามัคคี พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือไทยสู่สากล

Tue Apr 26 , 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Creative Young Designers” […]