ว.สหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ผ่านการตรวจสอบการดำเนินงานด้านกัญชง/กัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ 

19 เมษายน 2565 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง/กัญชา เพื่อเฝ้าระวังหลังสถานที่ได้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะทำงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยคณะชุดปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบการทบทวนแผนการผลิตในปี พ.ศ.2565 รวมถึง การจัดทำรายงานผลการผลิต/ปริมาณของช่อดอกกัญชาและส่วนอื่น ๆ ในระบบรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการตรวจวิเคราะห์ช่อดอกกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การจัดทำรายงานการทำลายช่อดอกกัญชาที่เสียหายและส่วนอื่น ๆ ของกัญชาที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว แผนการนำไปใช้ประโยชน์และผลการดำเนินงานตามแผน โดยมีประเด็นพิจารณา ได้แก่ ให้ความเห็นชอบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา) และแนวทางการตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตฯ ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อีกด้วย

“ผลการตรวจสอบและการพิจารณา ปรากฏว่า คณะทำงานชุดปฏิบัติการดังกล่าวมีมติให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จะต้องไปดำเนินการจัดทำรายงานในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน การรายงานแผนการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์กัญชา และการนำกัญชาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยาศุขไสยาศน์ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบดังกล่าว” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป
คณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย คุณฐิรญาดา หลำเจริญ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม คุณวีรพงษ์ มาลทาด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางแก้ว คุณสมพิศ ทองดีนอก เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร.ต.อ. ชัชวาล รวมพิทักษ์ ผู้แทนผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม คุณกานต์ มีนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณสุวัสสา สุขเจริญคณา หัวหน้ากลุ่ม คบส. คุณสุอาภา กลั่นประเสิรฐ เภสัชกรปฏิบัติการ คุณธนศักดิ์ จั่นวิลัย เภสัชกรปฏิบัติการ คุณกาญจนา อินหนองตาสาม นักวิชาการส่งเสริมเกษตร คุณอัมพล สิขบูรณะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร.ต.ท. วีระยุทธ ภาษี รอง สวป. สภ. เมืองสมุทรสงคราม

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ณภัทร ช่างเพ็ง : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th

Next Post

นิเทศสวนสุนันทา ลงชุมชนช่วยชาวคลองโยงสร้างสื่อกระตุ้นยอดขายผัก

Fri Apr 22 , 2022
อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว(วารสารศาสตร์) แขนงวิชาการประชาสัมพันและสื่อสารกลยุทธ์ แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมทิ่งมีเดียนำวิทยากรและนักศึกษาลงพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร การผลิตสื่อเพื่อเป็นช่องการตลาดในการขายผลิตผลทางการเกษตร […]