มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต่อปริญญาตรี รอบโควตา (Portfolio) ปวช. ปวส.เริ่มวันนี้ – 30 พ.ย.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

โควตา (ปวช./ปวส.)
กำหนดการ
1 ต.ค.–30 พ.ย. 64 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร

10 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 ธ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)

25 ธ.ค. 64 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
ปวช.3 / ปวส.2
– กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

– คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
-ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ
-สมัคร www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ

– บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกได้ 2 อันดับ
– อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10MB
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร – ชำระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment

ข้อควรระวัง ภายใน 4 กรกฎาคม 2565
– อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าระบบ

– ชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนดจึงได้รับสิทธิ์

– พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและได้รับสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก
– GPAX ล่าสุด
– เอกสารประกอบการสมัครที่ Upload เข้าระบบ

– Portfolio ปวช. 1-3 หรือ ปวส. 1-2

– สอบผ่านสัมภาษณ์ หรือการทดสอบอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
– พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามที่หลักสูตรกำหนด

– พิจารณาผลงานหรือแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร

– ทำการสัมภาษณ์หรือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ (ถ้ามี)

– การพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อควรปฏิบัติ
– ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมภายใน 4 กรกฎาคม 2565
– อัพโหลดใบ รบ. ฉบับสมบูรณ์ / เอกสารอื่น ๆ เข้าระบบก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์/ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่4 กรกฎาคม 2565
หมายเหตุ : ปฏิทินนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัคร 500.- แล้วไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครรอบต่อไปได้โดยจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

4,601 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” มาแล้ว รับรอบ 1 Portfolio เริ่มวันนี้ - 7 ม.ค.65

Tue Oct 5 , 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 […]

YouTube