9 ราชมงคลเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี 24 รายวิชา สะสมหน่วยกิตเรียนข้าม มทร.ได้

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Thai MOOC (Thailand Massive Online Course) หรือ http://thaimooc.org Directory | Thai MOOC Directory ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชน โดยสามารถเรียนได้ฟรี มีทั้งสิ้น 24 รายวิชา โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีทั้งสิ้น 15 รายวิชา อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน แคลคูคัสสำหรับวิศวกรม การออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน เป็นต้น มทร.กรุงเทพ วิชาการเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิชาการผลิตยนตร์ดิจิทัล มทร.ล้านนา วิชาการบัญชีเบื้องต้น วิชาการบริหารบัญชีและวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี มทร.ศรีวิชัย วิชาเทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก วิชาการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ วิชาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง มทร.อีสาน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ นอกจากต้องการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของภาคประชาชนแล้ว ทั้ง 9 มทร.มุ่งหวังที่จะให้เกิดการแชร์รายวิชาร่วมกันและนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์ และยังสะสมหน่วยกิตของ มทร.ใดก็ได้ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การประเมินเป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมถึงจะเป็นการสะสมหน่วยกิตและต่อยอดจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มรายวิชาอย่างต่อเนื่อง.

#ราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล  #ThaiMOOC

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น “ระบบซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร” สำเร็จ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mon Sep 13 , 2021
วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น “ระบบซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร” สำเร็จ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม NRCT […]

YouTube