ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)” ฉลอง 84 ปี

 

                    คณะทันตแพทยศาสตร์ และ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)”  เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ    กล่าวเปิดงาน  และมอบโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมประกาศนียบัตร   และ รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม workshop และคุณกฤตยาพรรณ จันทร์เกษม Senior professional relations Manager จาก Greater Indochina Hubs บริษัท Colgate Palmolive จำกัด มอบเงินรางวัล การแข่งขันปีนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมปี2567  ในโอกาสพิเศษครบรอบ 84 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยวิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ระดับโลก ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน   โดยผลงานในปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ จาก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS  by Subject Areas 2024  โดยมีผลแห่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ  คือ อันดับ ในประเทศไทย   อันดับ 11 ในเอเชีย  และ อันดับ 60 ของโลก   และความสำเร็จในด้านต่างๆที่โดดเด่น ทั้งงานวิชาการและการศึกษาด้านทันตกรรม คลินิกบริการทันตกรรม งานวิจัยและงานนวัตกรรม

                 วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด   โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ 363 คน จำนวน 121 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

                ในบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ มีการแข่งขันรอบที่ รอบคัดเลือก (Qualifier round) และรอบที่ รอบรองชนะเลิศ  (Semi-final round)  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยาและเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด อัตราส่วนวิชา ชีววิทยา(60) : เคมี (40) ยกเว้นเนื้อหาเรื่องพืชในวิชาชีววิทยา    การแข่งขันรอบที่ รอบชิงชนะเลิศ (Final round)  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยาและเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ยกเว้นเนื้อหาเรื่องพืชในวิชาชีววิทยา  โดยนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงทันตกรรมตามภาควิชาต่าง ๆ  ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม สามเสนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ได้แก่ นายดรัณ แม้นโกศล  นางสาวณิศาญาณ์ อภิวัฒนากุล  นางสาววรินญา เสริมศรีสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม เมื่อไหร่เธอจะรักเราเราเหมือน sieve tube กับ companion จากโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรเเกรม ได้แก่  นายกวีวัฒณ์ ศรีสวัสดิ์ นายยศพันธ์ พัฒนะธราพงศ์ นางสาวอรณิชาภา ช่วยทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม my sugar daddy หมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ นายภพธร สมิตสุวรรณ  นายธีระ ปิติวัฒนากุล  นางสาวอรชัญญา พิพัฒน์วุฒิพงศ์

รางวัลชมเชย ทีมสุดเฟี้ยวเงาะ กระเพาะปลา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ได้แก่ นายวิศรุต สันติภาราดรวงศ์  นายธนเปรมชัย นวโสภณภิรมย์  นายพิตรพิบูล ประสงค์มงคล

รางวัลคะแนนสูงสุดรายบุคคล ในรอบคัดเลือก ได้แก่  นางสาวเขมจิรา รัตนพิบูลย์ จากทีม Woothdom tis โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  และ นายกานต์ กิตติรัตน์พัฒนา จากทีม Batrachochytrium dendrobatidis โรงเรียนศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์

                   ผลของโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)”  ในโอกาสพิเศษครบรอบ 84 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตามเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด ด้วยบรรยากาศการแข่งขัน ที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากการต้อนรับของพี่ๆ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เตรียมความพร้อมพานักศึกษาทุนภาคฤดูร้อนบินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน 

Thu Jul 11 , 2024
                    […]