ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เตรียมความพร้อมพานักศึกษาทุนภาคฤดูร้อนบินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน 

 

                      สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ (Beijing Normal University-ZHUHAI) และ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University) โดยในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 45 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ จำนวน 31 คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ จำนวน 14 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

                     ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาจีนนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาร่วมกับวัฒนธรรมจีน เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตไปเป็นบุคลากรด้านภาษาที่มีคุณภาพ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ จึงพร้อมที่จะผลักดัน และสนับสนุนนักศึกษาของเราในทุกโอกาสทางการศึกษา 

                    “สาขาวิชาภาษาจีน มีการดำเนินโครงการซัมเมอร์ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาของการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อประเทศจีนทุกประเภท เช่น ทุนการศึกษาระยะสั้นประเภท 4 สัปดาห์ ทุนการศึกษาประเภทหนึ่งภาคการศึกษา ทุนการศึกษาประเภทหนึ่งปี รวมถึงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท ณ ประเทศจีน ฯลฯ จะเป็นโครงการที่นักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองสำหรับการเดินทางไป แต่มาในช่วงหลังนี้ ทางสาขาวิชาภาษาจีน ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนดนตรีจีน มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Chinese Music Classroom) ตั้งแต่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งห้องเรียนดนตรีจีนมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Chinese Music Classroom) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CLEC) โดยหนึ่งในกรอบพันธกิจห้องเรียนดนตรีจีนฯ คือมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาร่วมกับวัฒนธรรมจีน และการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) นี่จึงเป็นโอกาสของความร่วมมือที่เรียกได้ว่าเป็นการขยายผล ต้องขอขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CLEC) และมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ที่ได้แนะนำและรับรองทุนตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาต่อใน 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศจีน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 2 รุ่น ติดต่อกัน ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ (Beijing Normal University-ZHUHAI) ประเทศจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 19 คน และในปีการศึกษา 2566 ได้รับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ (Beijing Normal University-ZHUHAI)ประเทศจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 16 คน และในปีเดียวกัน ก็ยังมีนักศึกษาอีกหนึ่งกลุ่ม จำนวน 20 คน ได้รับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University)ประเทศจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งทุนทั้งหมดนี้ ครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาที่ประเทศจีน ค่าหอพักและค่ากิจกรรม นักศึกษาจะรับผิดชอบเพียงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะ 

สำหรับในปีการศึกษา 2567 นี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ทั้ง 45 คน ที่ได้รับคัดเลือกไปเรียนภาคฤดูร้อน 

                     “ระบบการคัดเลือกทุนการศึกษาเป็นการคัดเลือกตรงจากกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยศูนย์ CLEC ปักกิ่ง (ระบบเดียวกันทั่วโลก) เขาจะคัดเลือกนักศึกษาทุนโดยผ่านขั้นตอนดังนี้ 1. นักศึกษาจะต้องเป็นผู้สนใจในการสมัครรับทุน โดยกรอกผ่านระบบขอรับทุนของประเทศจีน  และ 2. จะต้องมีหน่วยงาน/สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยปลายทาง รับรอง (มหาวิทยาลัยในคู่สัญญา MOU ของมหาวิทยาลัยรังสิต) 3. นักศึกษาจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองทุน (Recommend Letter) ซึ่งต้องออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการจีน เท่านั้น เช่น สถาบันขงจื้อทุกแห่งทั่วโลก  รวมถึงห้องเรียนดนตรีจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ของเราด้วย  และ 4. พิจารณาอนุมัติทุน โดยศูนย์ CLEC สำนักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง จากนั้นก็แจ้งผ่านวิทยาลัยกลับมา ถือว่าเป็นจำนวนนักศึกษาที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ครูก็ยินดีกับนักศึกษาทุกคนด้วย สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุน ก็เพื่อจะได้แนะแนวให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม ได้รับพรจากท่านคณบดี อยากให้พวกเราตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ระยะเวลาในการเรียนนั้น อาจจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ไม่ง่ายเลยที่โอกาสแบบนี้จะมาถึง ที่สำคัญเราเป็นเสมือนตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งใจเก็บเกี่ยว เรียนรู้ ทำให้เต็มที่ เพื่อตนเอง เพื่อรุ่นน้อง เพื่อโอกาสดีๆ แบบนี้จะได้ส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นต่อไป” 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

มกธ.ขานรับนโยบาย อว. จัดกิจกรรม “”รักษ์น้อง เชิงสร้างสรรค์”

Thu Jul 11 , 2024
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) ให้นโยบายกับคณะต่างๆ 16 คณะ ในการจัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่”ประจำปีการศึกษา 2567 […]