“สุทิน” มอบ “จำนงค์” ผู้ช่วย รมต.กห. เปิดงานและมอบรางวัล โบว์ลิ่งการกุศล “BPC Bowling Charity for Scholarship” ของชมรมพุทธจิตวิทยา “มจร”

ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะตัวแทนของ ดร.สุทิน คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “BPC Bowling Charity for Scholarship” ของชมรมพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ , รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะอาจารย์ในหลักสูตรฯ และ ประธานชมรมพุทธจิตวิทยา ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้แก่ รองประธานชมรม ดร.ชัยณรงค์ ขาวเงิน , ดร.จิราภรณ์ ศรไชย ,กรรมการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เชน นคร, ฝ่ายบัญชี ดร.ณัฐชยานันทน์ ทองสาริ , เหรัญญิก ดร.บัณฑิตา ถิรหิตสกุล, งานทะเบียน ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน, งานปฏิคม ดร.สมชาย บุญสุ่น และฝ่ายเลขานุการชมรมฯ ดร.ปัญนิษา จำรัสธนเดช ให้การตอนรับ และมี คุณตู่-จันทนา เล็กสมบูรณ์ เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมช้างอ้วน ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2567 ที่ผ่านมา ณ สนามแข่งขันโบว์ลิ่ง Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย

การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้เพื่อจัดหารรายได้ ใช้ในการพัฒนางานวิชาการของนิสิต รุ่นปัจจุบันและบัณฑิตพุทธจิตของชมรมที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้มีความรู้สดใหม่ทันโลก ทันการณ์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่รักการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำหรับผู้ได้รางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมพุทธจิตวิทยาครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแข่งข้นประเภททีม ทั้งหมด 48 ทีม ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

• รางวัลชนะเลิศประเภททีม ผู้ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดร.สุทิน คลังแสง ได้แก่ ทีมครอบครัวทองสาริ ดร.ชาตรี ทองสาริ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผู้ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมทั่วไป มจร  รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ได้แก่ ทีมผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ( ECT ๑ ) พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร. รศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ได้แก่ ทีมผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ( ECT ๒ ) คุณเจริญ แก้วยอดหล้า
• รางวัลประเภททีมบู้บี้ ผู้ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากประธานชมรมพุทธจิตวิทยา ดร. จันทร แสงสุวรรณวาว ได้แก่ ทีม 3 ต. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ,ผศ.ดร.เสถียร วิพรหมหา และดร.อุทัย มณี
• รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ผู้ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรางกลาโหม ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ได้แก่ นายอภิรักษ์ ทัฬหวิรุฬห์วงศ์ ( เป้ )

ทางชมรมพุทธจิตวิทยา (ชพจ มจร) ขอขอบพระคุณ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านและผู้ร่วมสนับสนุนงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ทั้งที่สมัครเข้ามาแข่งขัน และยังสละเวลามาร่วมเล่นโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อความสนุกสนาน อันจะก่อเกิดความรักสามัคคี ของชาวพุทธจิตวิทยาร่วมทั้งชาว มจร ทุกท่าน และแม้แต่ท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายจากองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่มารวมกันด้วยตนเองและท่านที่มิได้มาร่วมงานได้แต่ร่วมบริจาคด้วยกุศลเจตนาที่จะนำปัจจัยจำนวนหนึ่งไปมอบเป็นทุนการศึกษา ขอให้ทุกท่าน ได้รับอานิสงส์ให้เป็นผู้มีสติปัญญาฉลาด เฉลียวทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ชมรมพุทธจิตวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายนม 2566 โดยการดำริของผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาท่านอาจารย์รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง เพื่อส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตรในการสานสัมพันธ์ที่ดีและเป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคีของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งชมรมได้มีวิสัยทัศน์ “สร้างผู้นำด้านพุทธจิตวิทยา เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอุดมปัญญา ” โดยมีจุดประสงค์ของชมรม ดังนี้

1. เป็นที่รวมความรักสามัคคีของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ของสาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านพุทธจิตวิทยาให้ทันโลก
3. เพื่อนำความรู้ทางพุทธจิตวิทยามาช่วยสังคม
4. เพื่อสร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียงที่ดีให้แก่ มจร

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

BTU จัดประกวด Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 สุดอลังการ และสนุกกับคอนเสิร์ต“ Musketeers” สุดมันส์

Tue Jul 9 , 2024
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดกิจกรรม ประกวด BTU Freshy Girl and Freshy […]