เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) […]