“สวนสุนันทา” ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเป็นแนวทางเดียวกันกับการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นองค์กรที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

แนวคิดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ต้องมีการปรับตัว”ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยการวางแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2580

การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับระบบงานต่าง ๆ มากว่า 20 ปี ทั้งการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงระบบบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่น ระบบ e-office ทำให้ระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยเป็นแบบ Paperless มาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรซึ่งใช้งานมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีในระดับมาตรฐาน ISO 27001 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

กระบวนการและแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
การพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ
การผลิตบัณทิตเพื่อรองรับความต้องการของสังคมและประเทศ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัล
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

Next Post

มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศ ASIC หน่วยงานนานาชาติยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชน

Fri Oct 27 , 2023
มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศ ASIC พร้อมก้าวสู่ระดับสากล นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับสากล หน่วยงานนานาชาติยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี […]