สวนสุนันทา ต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ “อธิการบดี” ย้ำทุกคนล้วนสำคัญ รวมพลังฝ่าฟันสู่เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก้าวไปสู่เป้าหมายตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ สำหรับโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เข้าใจในบทบาท รวมถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน”

“นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องการให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้า มั่นคงในสายงาน (Career Path) โดยพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การส่งเสริมผลงานทางวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สุดท้ายทุกคนจะอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยอย่างผาสุก” อธิการบดี กล่าว

สำหรับการจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ มีบุคลากรเข้ารับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 – เดือนเมษายน พ.ศ.2563 รวม 203 คน ดังนั้น การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภาระหน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับวิถีแห่งสวนสุนันทา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กับสิ่งที่คุณต้องรู้…เพราะนี่คือสวนสุนันทา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึง การบรรยายหัวข้อต่างๆ จากท่านผู้บริหาร ได้แก่ หัวข้อ “บริหารจัดการงบประมาณและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประก้นคุณภาพ หัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการทำงานวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวข้อ “ปรับตัว ปรับใจ สู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และหัวข้อ “แนวทางและนโยบายการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา หัวข้อ “งานกิจการนักศึกษาในยุค VUCA World” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม รวมถึง หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้านการสอนและการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า” โดย นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งครั้งนี้ ว่า “ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นมืออาชีพ (professionalism) จะต้องมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด หากองค์กรใดสามารถสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมืออาชีพได้ องค์กรนั้น ก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ และมีผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก เป็นองค์กรสมรรถนะสูง หนึ่งบทพิสูจน์ของการทำงานอย่างมืออาชีพ และการเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) ได้ต่อไป ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ในเมื่อเราก้าวมาอยู่ในระบบอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ต้องทำให้ตัวเองมีความสุข..โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุขกับการทำงาน วางเป้าหมายในชีวิตไปไกลมากกว่าหน้าที่การงานปัจจุบัน ซึ่งชีวิตที่ดี ประกอบด้วย จิม โรห์น (Jim Rohn) นักพูดและนักสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันได้ให้แนวทางมา 6 ข้อสั้นๆ ในการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและมีความสุข ดังนี้
1.ผลิตผลอันทรงคุณค่าของสิ่งที่คุณทำ
2. เพื่อนที่ดี
3. วัฒนธรรมที่คุณยึดถือ
4. การมีปัญญา
5. การไม่พลาดโอกาสดี ๆ
6. การให้ความสำคัญกับ ‘ครอบครัว’ และ ‘คนใกล้ตัว’


สำหรับวันสุดท้ายของการปฐมนิเทศ เป็นการบรรยายเรื่อง “การครองตน ครองคน ครองงาน” โดย นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี หัวข้อ “ระบบการบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ” โดย นางบุศรา ศรีกนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวข้อ “ระบบงานการคลัง การเงิน พัสดุ” โดย นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ” โดย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง

.

.

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th

Next Post

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี "เด็กสร้าง BTU 2022" ให้คนเก่ง 20 ชนิดกีฬา

Thu Jun 23 , 2022
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครทุนนักกีฬา “เด็กสร้าง BTU 2022” โครงการทุนเรียนฟรีสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 20 ชนิดกีฬา 🏀⚽️ วันอาทิตย์ที่ […]