‘กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ’ ผลงานวิจัยสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองเวทีวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายอรรถวุฒ คุ้มบ้าน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ กับผลงานวิจัยเรื่อง ‘กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ’ Plant Pot from Coffee Grounds บนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 โดยการประกวดและนำเสนอรูปแบบออนไลน์

ผศ.นภดล กล่าวว่า “กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากธุรกิจร้านกาแฟ อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟผงกึ่งสำเร็จรูป และการบริโภคกาแฟภายในครัวเรือน โดยนำมาทดลองหาส่วนผสม เพื่อขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ ด้วยแนวคิดที่ว่า BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)ที่ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวซึ่ง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาควบคู่ไปกับ ด้านสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม”

ผศ.นภดล กล่าวต่อว่า “วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสม ประกอบด้วย กากกาแฟ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง ปูนขาว และชัน ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100%” “นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของปูนขาวที่มีความเป็นด่าง จะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา รวมถึงชันที่มีคุณสมบัติ ช่วยป้องกันมดแมลงได้ และจากการทดสอบส่วนผสมที่ใช้ มีค่าความเป็นกรดด่าง ที่ pH 6.2 ซึ่งเทียบเท่ากับค่า pH ของดินที่เหมาะสมกับการใช้ปลูกต้นไม้ ที่มีค่า pH ระหว่าง 5.5-6.5 อย่างมาก”

“จากคุณสมบัติของส่วนผสมดังกล่าว ทำให้กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ นอกจากเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้ง มาแปรรูปเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้ได้แล้ว กระถางที่ได้ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกัน การเกิดเชื้อราในดิน และสามารถป้องกันแมลงที่จะมาทำลายต้นไม้ได้อีกด้วย” ผศ.นภดล กล่าวในที่สุด

ขอบคุณผู้สนับสนุน
#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบคุณผู้สนับสนุน
#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อรวรรณ สุขมา : เรียบเรียง
วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
ภัทรภรณ์ สดแสงจันทร์ : ข้อมูล
ฉันทกาญจน์ มั่งแว่น : ออกแบบ www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

Wed May 26 , 2021
26 พฤษภาคม 2564 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี […]

YouTube