มีพร้อมทุกสาขาสู่อนาคต! สวนสุนันทามาแล้ว #TCASรอบ 3 รับสมัครวันนี้จนถึง 15 พ.ค.นี้เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับสมัคร

Admission 1

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะศิลปกรรมศาสตร์

-คณะวิทยาการจัดการ

-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

-วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

-วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

วิทยาเขตนครปฐม

-วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

-วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

Admission 2

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะศิลปกรรมศาสตร์

-คณะวิทยาการจัดการ

-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

-วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาเขตนครปฐม

-วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

-วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

-ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

-ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2)

-ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

-ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2  อัตโนมัติ

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

ช่องทางการสมัคร

-สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

-ผู้สมัครสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้

หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้า

Admission 1

-ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT ปี 2564 ตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

รายละเอียด >>> คลิก 

Admission 2

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20 %

-ผลคะแนน O-NET 30 % (วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)

-ผลคะแนน GAT/PAT

รายละเอียด >>> คลิก

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

15 นศ.จีน ต่อ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ม.ศิลปากร

Mon May 10 , 2021
15 นศ.จีน เรียนออนไลน์ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร     […]

YouTube