สวนสุนันทาเเต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทีมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนามดังนี้

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์อนันตชัย เอกะ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณบดี – ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

250ทุนปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิลด์คลาสที่ฮ่องกง 8 แห่ง

Tue Nov 17 , 2020
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง จำนวนกว่า […]

YouTube