“สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพ ปีที่160 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี
ซึ่งเริ่มด้วยประธานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มถวายสักการะ
จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์แห่งเทวสถาน ได้ประกอบพิธีอ่านโองการบูชาบวงสรวง ณ มณฑลพิธีเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ จบแล้วสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) จัดการแสดงรำถวายสักการะ และรำถวายมือเทิดพระเกียรติ จำนวน 160 คน
 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระสงฆ์วัดราชาธิวาสวรวิหาร 10 รูป อันมี พระศรีวินัยโสภณ (เกษม โธตโก) เป็นประธานสงฆ์ สดับปกรณ์ถวาย แล้วเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลถวายและรับพระ ถือเป็นเสร็จสิ้นพิธี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เครดิตภาพ : สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี รับ 8 คณะ 18 หลักสูตร เรียนระบบธนาคารหน่วยกิต เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

Tue Nov 10 , 2020
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีเปิดรับนักศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : […]

YouTube