สวนสุนันทาเปิดเกมรุก จัดอบรม “เตรียมความพร้อมผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ” เป็นเวลา 3 วัน (29-31 ตค.) ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารระดับกลางและต้น จำนวนกว่า 150 คน เปิดเกมรุกชูวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ก้าวสู่ความเป็นเอตทัคคะสู่สากล International Niche Guru
สำหรับรายละเอียดของการอบรมในวันที่ 29 ตค. ภายหลังพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโดยรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ หัวข้อ “นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนสวนสุนันทาสู่ความเป็นเลิศ” ตามด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หัวข้อ “ปรับตัว ปรับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” และรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กร” ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.โกมล ไพศาล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 30 ตค. เปิดเวทีช่วงเช้าโดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย บรรยายเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ความเป็นผู้นำในการบริหาร” ตามด้วยการเสวนาเรื่อง “การบริหารงานหน่วยงานจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนหน่วยงาน” โดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ดำเนินเสวนาโดย รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร” โดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม
วันสุดท้ายของการอบรม 31 ตค. สรุปผลการอบรม รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับต้นและกลาง ร่วมตอบคำถามโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นายกสภาฯอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมถ่ายรูปหมู่ก่อนปิดการประชุม
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กูรูโบราณคดี ศิลปากร ชี้ช่องผสานศาสตร์ ศิลปะการท่องเที่ยว และกีฬา

Sat Oct 31 , 2020
กูรูโบราณคดี ศิลปากร ชี้ช่องผสานศาสตร์ ศิลปะการท่องเที่ยว และกีฬา            เมื่อวันที่ 31 ต.ค.63 ณ […]

YouTube