เปิดรั้วรอบสุดท้าย “สวนสุนันทา” รับ 3,414 ที่นั่ง เริ่ม 27 พ.ค.นี้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🎯DIRECT ADMISSION🎯
🚩เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2567

สาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35 ที่นั่ง
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 25 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 25 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 35 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 30 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมขั่นสามมิติ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาอุตสาหรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (ค.อ.บ.) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)​ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (วศ.บ.) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (วศ.บ.)​ 30 ที่นั่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาไทย 80 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาจีน 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 30 ที่นั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาดนตรี 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 30 ที่นั่ง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 50 ที่นั่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ-สองภาษา 30 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม-สองภาษา 30 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล-สองภาษา 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 50 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และเกม 50 ที่นั่ง
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 32 ที่นั่ง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 32 ที่นั่ง
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (วิทยาเขตสมุทรสงคราม)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาเลขานุการกาแพทย์และสาธารณสุข 30 ที่นั่ง
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 60 ที่นั่ง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 60 ที่นั่ง
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (วิทยาเขตนครปฐม)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น-ห้องเรียนกรุงเทพ) 70 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น-ห้องเรียนนครปฐม) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน-ห้องเรียนกรุงเทพ) 80 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน-ห้องเรียนนครปฐม) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนนครปฐม) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 120 ที่นั่ง
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนนครปฐม) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง-ห้องเรียนกรุงเทพ) 80 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง-ห้องเรียนนครปฐม) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตนครปฐม)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ-ห้องเรียนนครปฐม) 12 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (สองภาษา-ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (สองภาษา-ห้องเรียนนครปฐม) 5 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (นานาชาติ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (นานาชาติ-ห้องเรียนนครปฐม) 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ)  30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนนครปฐม)  10 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ)  30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  (ห้องเรียนนครปฐม)  10 ที่นั่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา-ห้องเรียนนครปฐม) 5 ที่นั่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 110 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 50 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 75 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 10 ที่นั่ง
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด-ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด-ห้องเรียนนครปฐม) 25 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว-ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว-ห้องเรียนนครปฐม) 5 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์-ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์-ห้องเรียนนครปฐม) 5 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย-ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย-ห้องเรียนนครปฐม) 25 ที่นั่ง
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (นานาชาติ-ห้องเรีัยนนครปฐม) 20 ที่นั่ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 ที่นั่ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 80 ที่นั่ง
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,414 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
-วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด (บางสาขาวิชา)
-คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
-สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ /สอบคุณลักษณะความเป็นครู
-Portfolio
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร : 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 7 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ : 12  มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17  มิถุนายน 2567
ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 17  – 18 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  20 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขตนั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ

Next Post

อว.จับมือ มทร.ธัญบุรี พร้อมจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 'CWIE DAY' ครั้งที่ 14

Thu May 23 , 2024
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) นายเพิ่มสุข […]