มทร.ธัญบุรี คว้า 11รางวัล จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทร.ธัญบุรี คว้า 11รางวัล Special Prize on Stage 1 รางวัล ,Gold 5 รางวัล,Silver 3 รางวัล และ รางวัลพิเศษ 2 รางวัล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ส่งคณะนักวิจัยโดยผ่านการคัดเลือกผลงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการประกวดและการจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 300 ผลงาน
จาก 20 กว่าประเทศเข้าร่วมประกวดในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024”
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 จำนวน 8 ผลงาน ได้รับรางวัลทั้งหมด ดังนี้

1.ผลงาน Oil Absorbing Foam
ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Prize on Stage for the best international Invention จาก Korea Invention Promotion Association
โดย นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ผลงาน TARYN: Innovative clean balm from golden marigold flowers using co-technology of Plant Crystal and Nano-micellar for effectove cleansing power and skin nourishment
ได้รับรางวัล Gold Medal และ รางวัลพิเศษ Laeding Innovation Awards จาก Macao Innovation and Invention Association (MIIA)
โดย นางสาวจุฑามาต พงศ์นาคินทร นักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คณะการแพทย์บูรณาการ

3.ผลงาน Phannachat: Innovative Body lotion for aging, sensitive and dry skins from 8-cold effect herbals prepared by Plant Crystal Technology and entrapped in Lipid nanopaticles
ได้รับรางวัล Gold Medal และ รางวัลพิเศษ จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)
โดย รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คณะการแพทย์บูรณาการ

4. ผลงาน Morphing Upcycled Denim Scraps into identity-Enhancing composite Wall Art
ได้รับรางวัล Gold Medal
โดย นายปานุภาค สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อารียา ตงสาลี, ผศ.ดร.นรรจพร เรืองไพศาล, ดร.นารีรัตน์ จริยปัญญา, ผศ. ดร.นที ศรีสวัสดิ์, ผศ. สุนีย์ หทัยวสีวงษ์ และ อาจารย์กฤษณ์ ฟุ่มเฟือง คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ผลงาน Disposable Pot from Cow Dung
ได้รับรางวัล Gold Medal
โดย ผศ. ดร.ประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยเอก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. ผลงาน Skin Redness Clear Patch
ได้รับรางวัล Silver Medal
โดย ผศ. ณกันต์วลัย วิศิฎศรี และผศ. สุรัติวดี ทั่งมั่งมี คณะการแพทย์บูรณาการ
นางสาวคณนาถ มหารงค์ และ นางสาวลภัสรดา พิศเพ็ง นักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการ

7. ผลงาน Eliminating odor innovation in protein powder from Black Soldier Fly larvae : The property improvement of alternative proteins in the future
ได้รับรางวัล Silver Medal
โดย ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.ผลงาน Innovative low-sodium seasoning powder from Chaya Spinash
ได้รับรางวัล Silver Medal
โดย นางสาวอมรรัตน์ หุ้มไธสง, นางสาววีริสา ประกอบกิจ, นางสาวมัณฑริกา ศรีเชื้อ, นางสาวกรวรรณ โชคธนโก, นายณัฐวัฒน์ ปัญจพงศ์ดิษกุล, นายมณเฑียร ขิมเล็ก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ และ ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” นำผู้บริหาร มกธ.-สถาบันการศึกษาในเครือ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Mon Jun 17 , 2024
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง […]