นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมติมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) แด่นายพลากร สุวรรณรัฐ ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 14 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับปริญญาบัตร รวม 3,828 คน

โอกาสนี้ มอบโอวาทตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ. เทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเป็นประ โยชน์ได้อย่างยิ่ง แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน บัณฑิตในฐานะที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงควรจะได้เป็นกำลังสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประ โยชน์แก่กิจการงานต่าง ๆ อันจะช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น และให้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา. ถ้าทำได้ดังที่กล่าว บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืนแท้จริง.

Next Post

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เปิดศึกฟุตบอลทนายความ PATTAYA LAWYERS CHAMPIONS CUP 2 nd โดยมี13 ทีมทนายความร่วมแข่งขันสุดคึกคัก

Tue Nov 21 , 2023
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ทีมสโมสรฟุตบอลทนายความพัทยา ลอว์เยอร์ ซิตี้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลทนายความ […]