‘9 ราชมงคล’ รวมทัพ ขานรับ อว. เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธาน ทปอ.มทร. ประชุมหารือกับปลัดกระทรวง อว. และลงนาม ความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และสานต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึง มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการหารือข้อราชการ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับอธิการบดี ทั้ง 9 แห่ง คือ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทางของกระทรวง อว. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า ในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และการเทียบโอนความรู้จากหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การสะสมความรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อคข้อจำกัดเดิม ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning ทั้งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศในด้าน Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตามแนวทางของกระทรวง อว. อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มต้นขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อปีการศึกษา 2562 และพัฒนา ปรับปรุงจนเกิดเป็นธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล ขณะที่การเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 มทร. รวมทั้งหมด 36 วิทยาเขต โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแต่ละแห่ง หรือสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการเฉพาะรายได้อีกด้วย ซึ่งการเรียนอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มต้นในภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเสริมว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ทั้งการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของกลุ่ม มทร. ทั้ง 9 แห่ง ตามแนวทางของกระทรวง อว. เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาได้สิ่งที่ดีที่สุด ตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันยังสอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย เมื่อมีการดำเนินการไปแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ตนเองสนใจในสถาบันอีกแห่งหนึ่งได้ สามารถเอาผลการศึกษา เกรด มาบันทึกไว้และใช้เป็นข้อมูล เพื่อเทียบเคียงและจบการศึกษาของสถาบันตนเองได้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญมาก ก่อนหน้านี้กระทรวงอว.ได้ขับเคลื่อนการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ในส่วนของ 25 มหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา มีการขับเคลื่อนของปริญญาตรี และในวันนี้เครือข่ายราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ตกลงร่วมมือกัน สิ่งที่สำคัญคือจะทำให้นักศึกษา ได้สิ่งที่ดีที่สุด ในการเลือกเรียนในรายวิชาที่มีความสนใจ ตรงกับความต้องการทั้งในแง่ของความรู้และในแง่ของวิชาชีพในอนาคต ในสถานที่ที่สนใจ ซึ่งนี่เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและขับเคลื่อนไปยังในประเทศ ต่างประเทศ และระดับโลก

 

Next Post

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มอบ 50 ทุนเรียนการจัดการโลจิสติกส์

Tue May 31 , 2022
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  สมัครวันนี้….รับทุนการศึกษา 75,000 บาท จำนวน 50 ทุน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ […]