Dek’65 มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ม.6 เข้าเรียนต่อปริญญาตรี TCAS1 Portfolio และ MOU1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1 Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6
– สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ
– กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
– ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ
– สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ
– บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ
– อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB และ Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10MB
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร
– ชําระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ)

กําหนดการ TCAS1
1 พ.ย. – 17 ธ.ค. 64 รับสมัคร/ชําระเงิน/อัพโหลดเอกสาร
31 ธ.ค. 64 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8 ม.ค. 65 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
14 ม.ค. 65 ประกาศผลสัมภาษณ์
7 ก.พ 65 ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทปอ.)
7-8 ก.พ 65 ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com
11 ก.พ 65 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.)

ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และนําเข้าข้อมูลเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน ได้แก่
1) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (สําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565)
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หรือ Passport
3) สําเนาทะเบียนบ้าน
4) รูปถ่าย
เข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานตามประกาศ มทร. ธัญบุรี
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ดําเนินนการทุกขั้นตอนแล้ว จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสมบูรณ์

ผู้สมัครรอบ MOU1 แจ้งความประสงค์กับสถานศึกษาต้นสังกัด วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
ศึกษารายละเอียดในปฏิทินฯ รอบ MOU1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู MOU และดําเนินการตามขั้นตอน

คณะที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. คณะการแพทย์บูรณาการ

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

Next Post

กระทรวงท่องเที่ยวฯ จับมือ ม.ศิลปากร หนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 80,000 คน ทั่วประเทศ รับมือเปิดประเทศ

Thu Oct 14 , 2021
กระทรวงท่องเที่ยวฯ จับมือ ม.ศิลปากร หนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 80,000 คน ทั่วประเทศ รับมือเปิดประเทศ     […]