“เอนก” ปลื้ม 9 มทร.ทำงานเร็ว ชูใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขับเคลื่อนภารกิจ “สมหมาย” ย้ำนำพามทร.ธัญบุรีก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับเชิญในการเข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2546 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อมอบนโยบายให้กับกลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจในการคิด วางแผนพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบได้ และต้องการให้กลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนต่อไปด้วยแนวทางที่เข้มแข็งของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รมว.อว. กล่าวว่า ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ดี ควบคู่คุณธรรม สามารถทำให้บุคลากรและคนในสังคมมีความสุข เนื่องจากผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการได้ทำงานและสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม มทร. นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน อยากให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแนวทางที่ชัดเจนของตนเอง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องราวในอนาคตอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาหรือธำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนอยู่แล้วและอยากให้ทำต่อไป โดยมองโจทย์ต่าง ๆ เป็นโอกาสในการพัฒนา

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ โดยตั้งเป้าจะพา มทร.ธัญบุรี ก้าวหน้าต่อไปด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม บนพื้นฐานของแนวคิด BCG Model คือ Bio Economy Circular Economy และ Green Economy ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาของเราจะมีความเป็นนวัตกร เพื่อไปผลักดันนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมหลัก 4 ด้านด้วย ทั้งเกษตรและอาหาร โลจิสติกส์ ไอที รวมถึงท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และข้อสำคัญคือการเน้นให้มีเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19.

Next Post

อธิการ ม.ศิลปากร ปลื้มทายาทศิษย์เก่าคนดัง ช่วยเชิญชวนคนรับวัคซีน โควิด-19

Thu Jun 10 , 2021
                  ผศ.ชัยชาญ […]