9 มทร.เสนอตัว พร้อมให้ใช้สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจข้อมูลคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้มีการสำรวจข้อมูลครบทุก มทร.แล้ว จำแนกเป็น 3 ส่วน คือ บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ นักศึกษาทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษาแต่ไม่รวมผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 63 และประมาณการนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 64

โดย มทร.ธัญบุรี บุคลากร 2,176 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 19,650 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 7,124 คน , มทร.กรุงเทพ บุคลากร 994 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 10,628 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 3,700 คน , มทร.ตะวันออก บุคลากร 1,213 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 6,829 คน และนักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 2,800 คน , มทร.พระนคร บุคลากร 1,180 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 7,692 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 3,861 คน , มทร.รัตนโกสินทร์ บุคลากร 1,221 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 11,316 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 4,227 คน , มทร.สุวรรณภูมิ บุคลากร 1,108 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 7,162 คน นักศึกษาใหม่ ปี 64 ประมาณ 3,100 คน , มทร.อีสาน บุคลากร 3,888 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 22,995 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 10,740 คน , มทร.ศรีวิชัย บุคลากร 1,569 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 13,618 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 4,368 คน และมทร.ล้านนา บุคลากร 929 คน นักศึกษาทุกชั้นปี 8,239 คน นักศึกษาใหม่ปี 64 ประมาณ 1,820 คน ซึ่งหลังจากนี้จะนำตัวเลขทั้งหมดเสนอปลัด อว.เพื่อเสนอจัดลำดับการฉีดต่อไป นอกจากนี้ 9 มทร.ยังมีความพร้อมอำนวยความสะดวกใช้สถานที่เพื่อฉีดวัคซีนอีกด้วย.

Next Post

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ ผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองเวทีวิจัยนานาชาติ

Tue May 25 , 2021
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัยในฐานะคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ กับผลงานวิจัยเรื่อง […]