สาขาแห่งอนาคต! วิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร
#1หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (กว. เครื่องกล)
✅รับ 10 ที่นั่ง✅
เป็นหลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เปิดสอนมากว่า 30 ปี
มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องจักรกลเกษตร
โดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสมัยใหม่ ฟาร์มอัฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ทางการเกษตร
#2หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร (กว. เครื่องกล)
✅รับ 10 ที่นั่ง✅
เป็นสาขาวิชาการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร
ที่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การเพิ่มประสิทธิภาพการะบวนการ การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารที่มีจำนวนมากของประเทศ บัณฑิตวิศวกรรมอาหารจาก มทร.ธัญบุรี จะมีคุณสมบัติเพื่อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
#3หลักสูตรวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
✅รับ 10 ที่นั่ง✅
มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทานโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมอุทกวิทยา วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการระบาย การออกแบบระบบให้น้ำภายใต้ความดัน การวางแผนและประเมินโครงการเพื่อ การจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานในการออกแบบ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม และการใช้แบบจำลองเพื่อจำลองน้ำท่วม ภัยแล้งและคุณภาพน้ำ
**************************************************************
Website : http://ae.engineer.rmutt.ac.th
สนใจสมัคร : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

…………………………

#ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร #RMUTT #มทรธัญบุรี
#วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
#วิศวกรรมอาหาร
#วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

Next Post

ผอ.สำนักงานอธิการบดี สวนสุนันทา ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น / เตรียมเปิดรั้วรับรอบ 3 #TCAS64 ถึง 3,495 ที่นั่ง

Mon Apr 26 , 2021
ผอ.สำนักงานอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]