สอศ. ดีเดย์ เปิดระบบ HRVEC ขอย้ายครูอาชีวะ

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนตามนโยบาย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หนึ่งด้านสำคัญ คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” โดย รมว.ศธ. เน้นย้ำครูต้องสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สอศ. นำนโยบายสู่การปฏิบัติและได้พัฒนาวิธีการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.4/ว 18 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2566) ด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRVEC) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) สังกัด สอศ. ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินการยื่นขอย้าย ทั้งระบบการย้ายสายบริหาร และระบบการย้ายสายงานการสอน (ครู) โดยโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRVEC) เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไชต์ https://hrvec.ovec.go.th หรือ www.vec.go.th กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๒ หัวข้อระบบบริหารจัดการงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอย้ายกรณีปกติ และการย้ายสับเปลี่ยน จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว และสถานศึกษาปลายทาง ซึ่งกรณีการย้ายสับเปลี่ยนนั้นระบบจะดำเนินการจับคู่อัตโนมัติ (การย้ายสับเปลี่ยน คือ การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ซึ่งเป็นการย้าย      ผู้ดำรงตำแหน่งครู) ซึ่ง สอศ. ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRVEC) ไปยังสถานศึกษาแล้ว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ. ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.4/ว 18 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2566)

ทั้งนี้ โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRVEC) รูปแบบออนไลน์ เป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องของการขอย้าย ลดช่องว่างในการทุจริต เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และสะดวกในการดำเนินการขอย้ายโดย สอศ. จะเปิดระบบในระยะในวันที่ 16 มกราคม และยื่นขอย้าย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 31 ม.ค. นี้

Next Post

ไต้หวันให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2567 ระยะเวลา: 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

Thu Jan 18 , 2024
“ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2567” 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai […]